ชงร่างกฎกระทรวงคุมประพฤตินักเรียน

Pic_343898

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ชงร่างกฎกระทรวงคุมประพฤตินักเรียน เปิดช่อง นร.ไว้ผมยาวได้ คาดประกาศใช้เทอม 1 ปีการศึกษา 2556…

นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ตนได้เสนอร่างกฎกระทรวงคุมความประพฤติ การแต่งกายและแบบทรงผมของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ….ให้นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว.ศธ. พิจารณาเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบก่อนประกาศใช้ ซึ่งร่างกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติฯ แบ่งเป็น 3 หมวด ได้แก่ หมวด 1 ความประพฤติ กำหนดให้นักเรียนและนักศึกษาต้องประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่สังกัดอยู่ และไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น โดยโรงเรียนหรือสถานศึกษาอาจกำหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้

ปลัด ศธ.กล่าวอีกว่า หมวด 2 การแต่งกาย นักเรียนและนักศึกษาต้องแต่งกายให้เหมาะสมกับวัยและสภาพการเป็นนักเรียนและนักศึกษา หรือแต่งเครื่องแบบนักเรียนตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษาต้องแต่งกายหรือแต่งเครื่องแบบนักศึกษาตามข้อบังคับหรือระเบียบของสถานศึกษานั้น และนักเรียน นักศึกษาไม่ใช้เครื่องสำอาง เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นให้อยู่ในดุลพินิจของโรงเรียนเป็นกรณีไป และหมวด 3 แบบทรงผม กำหนดให้นักเรียนต้องไว้ทรงผมแบบสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะ ดังนี้ 1.นักเรียนชายให้ไว้ผมด้านข้างและด้านหลังยาวไม่เลยตีนผมหรือผมรองทรงก็ได้ 2.นักเรียนหญิงให้ไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวก็ให้รวบให้เรียบร้อย ห้ามดัด ซอยผม ทำสีผม ไว้หนวดเครา โดยข้อกำหนดดังกล่าวนี้ไม่ใช้บังคับกับนักเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นอกจากนี้ ในหมวด 3 ยังระบุว่า หากนักเรียนมีความจำเป็นต้องไว้ทรงผมแตกต่างจากที่กำหนดไว้ เนื่องจากมีความจำเป็นทางศาสนา ประเพณีหรือความจำเป็นอื่นใดก็ให้อยู่ในอำนาจของโรงเรียนเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ คาดว่าร่างกฎกระทรวงฉบับนี้จะประกาศใช้ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 นี้.

Credit : http://www.thairath.co.th/content/edu/343898

Advertisements

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: