สอนให้รักภาษาไทย – เปิดทำเนียบ ครูดีครูเด่น

ปี 2555 จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานคุรุสภาจังหวัด ได้เสนอรายชื่อครูสอนภาษาไทยดีเด่นในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ จำนวน  3 คน ซึ่ง 1 ในนั้น คือ ครูจินตนา อำนาจวรรณพร อายุ 55 ปี ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านไร่ขี อ.ลืออำนาจ รวมอยู่ด้วย

ก่อนที่จะได้รับรางวัลครูภาษาไทย ดีเด่น รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ครูจินตนา เล่าประสบการณ์ในหน้าที่ประจำให้ฟังว่า บรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครู 2 เมื่อปี 2530 วุฒิ ป.กศ.สูงเงินเดือน 2,250 บาท ที่ อ.จักราช จ.นคร ราชสีมา ปี 2531 จบปริญญาตรีจากมหา วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2533 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านนาดี ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ และปี 2544 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ 2 ที่โรงเรียนบ้านไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ ซึ่งเป็นบ้านเกิด ปัจจุบันจบปริญญาโท สาขาการสอนภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ทุน สพฐ.)และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 3 เชิงประจักษ์ ครอบครัวสมรสกับ นายวีระชาติ อำนาจวรรณพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านฟ้าห่วน มีบุตร-ธิดา 2 คน กำลังศึกษาที่โรงเรียนอำนาจเจริญ

เมื่อสอบถามว่า สอนภาษาไทยอย่างไรในห้อง นักเรียนจึงชื่นชอบและนักเรียนเรียนแล้วไม่เบื่อ ครูจินตนา บอกว่า ต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการสอนให้มาก ๆเหมาะกับสถานการณ์ ไม่ด่าไม่รังเกียจลูกศิษย์ โดยครูต้องสร้างบุคลิกภาพของตนเองให้สง่างาม เน้นการสอนแบบโครงงาน ร่วมคิดร่วมทำ สอนแบบกลุ่มใช้เกมควบคู่ไปด้วยเด็ก ๆสนใจมาก เมื่อตัวเองมีใจรักที่จะสอนด้านภาษา จึงสร้างนวัตกรรมร่วมกับเพื่อนครูในกลุ่ม เต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนทุกด้านไม่หวงวิชา รักครูผู้ร่วมวิชาชีพเดียวกันและพร้อมเผยแพร่สร้างแนวร่วมด้านการใช้ภาษาไม่ยอมหยุดนิ่ง

จากผลงานที่ทำมาตลอด ประกอบกับได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา ให้ไปสอนระดับมัธยมศึกษาคือสอน ม.1-ม.3 จึงได้นำลูกศิษย์หลายต่อหลายรุ่นเหล่านั้น ออกแข่งขันด้านวิชาการ เพื่อให้พวกเขาได้รับประสบการณ์ตรง เช่นปี 2554 ด.ญ.จันทร์ญา ผิวนวล ได้รับรางวัลเหรียญทอง พูดสุนทรพจน์ ระดับภาคที่ จ.มหาสารคาม, ปี 2555 ด.ญ.มาลิสา ฮุกมาเซอร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน พูดสุนทรพจน์ ระดับภาค ที่ จ.ชัยภูมิ, นางสาวพรนภา ลาภา ได้รับรางวัลเหรียญทอง การเขียนเรียงความและคัดไทย ระดับจังหวัด ปี 2554, ด.ญ.พัฒชริดา รัตนะศรี และ ด.ญ.ณัฐริกา อาจอุดม ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแต่งกาพย์ยานีระดับจังหวัด ปี  2554 และปี  2555 นางสาวเบญจรงค์ เก่งกาจ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแต่งกลอนสุภาพเฉลิมพระเกียรติ ระดับเครือข่าย 11

“สาระ 5 ด้านของหลักสูตรภาษาไทย ที่มุ่งหวังให้นักเรียนผ่านครบจบตามกระบวนการเรียนการสอนนั้น เมื่อสอนแล้วลูกศิษย์ต้องสอบผ่านและมีความรู้ออกไปประกอบอาชีพได้ คือ อ่านหนังสือออก เขียนหนังสือได้ ฟัง-ดู-พูดเป็น แต่ที่ต้องสอนพิเศษคือหลักภาษา ทุกคนต้องรู้จักประโยค รู้จักคำอย่างลึกซึ้งของภาษาไทย และที่ขาดไม่ได้ความงดงามของภาษาอันเป็นมรดกไทยคือต้องสอนให้อ่านวรรณคดีไทยให้เป็น จดจำได้อธิบายความงดงามได้” ครูจินตนา กล่าวย้ำ

นายประดิ พัทธ์ ทองห่อ ผู้อำนวยการ รร.บ้านไร่ขี กล่าวว่า ครูจินตนา เป็นบุคคลที่อุทิศเวลาเพื่อการปฏิรูปการเรียนการสอนและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับรางวัลมากมาย อาทิ ครูดีที่หนูรัก ประจำปี 2547 ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554 จากคุรุสภา ได้รับรางวัลครูสอนดี ประจำปี 2554 จาก สสค. ได้รับรางวัลครูผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2555 จาก สกสค. อำนาจเจริญ และรับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น รับเข็มเชิดชูเกียรตินามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2555 จากคุรุสภา ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของครูผู้ประกอบวิชาชีพด้านนี้.

สุชาติ สูงเรือง

Credit : http://www.dailynews.co.th/education/202965

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: