พระนักการศึกษาแห่งลุ่มน้ำลพบุรี

‘พระราชพุทธิวราภรณ์’ พระนักการศึกษาแห่งลุ่มน้ำลพบุรี

                       “อาตมาทำโรงเรียนวัดแห่งนี้ให้มีคุณภาพ เพราะเจ็บใจคนมักมองว่าโรงเรียนวัดกระจอก เด็กที่มาเรียนยังไงก็ต้องรับ เพราะขณะนั้นไม่มีเด็กเรียน อย่างเด็กสอบได้อันดับที่ 1-1,000 คน อันดับที่ 700 ขึ้นไปเท่านั้นจะมาเรียนวินิตฯ ทำไมไม่ใช่อันดับที่ 1-300 มันรู้สึกคับแค้นใจ เราอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้ว ต้องพัฒนาโรงเรียนทุกด้าน” เป็นคำกล่าวที่สะท้อนความคิดของ พระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดกวิศวาราม ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนวินิตศึกษา อ.เมือง จ.ลพบุรี พระภิกษุสงฆ์ที่มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาโรงเรียนวัดให้เจริญก้าวหน้าอยู่เสมอ

จนในที่สุดโรงเรียนวินิตศึกษาได้ก้าวมาสู่สถานศึกษาระดับแถวหน้าของ จ.ลพบุรี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโรงเรียนวินิตศึกษาไว้ในพระราชูปถัมภ์ ขณะนี้ได้ขยายโรงเรียนสาขาที่ 2 เนื่องจากโรงเรียนวินิตศึกษาสาขาแรก มีจำนวนนักเรียนมากกว่า 5,000 คนแล้วจึงเกิดความแออัด โดยเมื่อครั้ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมายังโรงเรียน ทรงห่วงว่านักเรียนจะเรียนกันเช่นไร ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงได้ขยายโรงเรียนสาขาที่ 2 ขึ้น และขยายโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เข้ามาเรียนมากขึ้น

ภายในบริเวณโรงเรียนวินิตฯ สาขาที่ 2 นี้ ที่โดดเด่นที่สุด นอกจากจะเป็นอาคารเรียนหินอ่อนทั้ง 3 หลังซึ่งเพียบพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัยครบครันแล้ว บริเวณใกล้เคียงยังมีโรงอาหารเล็กๆ มุงหลังคาด้วยจาก เป็นสถานที่รับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน พระราชพุทธิวราภรณ์มีแนวคิดให้จัดทำเป็นห้องทดลองวิชาวิทยาศาสตร์ เพราะท่านเห็นว่าการเรียนเก่งเรียนที่ไหนก็ได้ สถานที่เปิดโล่งทั้ง 4 ด้าน ทำให้เด็กมีสุขภาพจิตดี ได้รับอากาศสดชื่น

ท่านยังมีแนวคิดให้เด็กท่องอาขยาน เป็นคำศัพท์ประจำวิชาใดวิชาหนึ่งที่แต่งขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้คล้องจองกันแล้วนำมาท่องเป็นอาขยานให้เด็กท่องจำ เช่น คำศัพท์วิชาชีวะ ฟิสิกส์ เคมี ลักษณะเดียวกับการท่องศัพท์บาลีของพระสงฆ์ การจัดสร้างอาคารฝึกวิชาชีวิตเด็กวินิตศึกษา ซึ่งจะเป็นอาคารปฏิบัติธรรมที่สามารถรองรับนักเรียนฝึกปฏิบัติธรรมได้จำนวน 2,000 คน เพื่อฝึกกล่อมเกลาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน เช่น ฝึกปฏิบัติธรรม ฝึกจิตอาสา ฝึกล้างห้องน้ำ เป็นต้น

โรงเรียนการกุศลของวัดแห่งนี้ยังมีการเปิดห้องเรียนพิเศษ ได้แก่ ห้องเตรียมทหาร ห้อง 2 ภาษา ห้องอัจฉริยภาพ ห้องโอลิมปิกวิชาการ ในอนาคตจะมีการเปิดห้องเตรียมแพทย์ด้วย ปีการศึกษา 2554 ที่ผ่านมานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 249 คน สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ 716 ที่นั่ง หรือ 1 คน ติดหลายแห่ง อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  21 คน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 58 คน โดยติดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยต่างๆ ถึง 6 ราย ติดโรงเรียนเตรียมทหาร มากที่สุดในจังหวัดและติดอันดับ 1 ของประเทศ ถึง 25 คนจาก 50 คน และอีกจำนวนหนึ่งยังติดคณะพยาบาลศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยท่านตั้งเป้าไว้ว่า จะให้เป็นโรงเรียนเตรียมอุดมของลพบุรี

สำหรับประวัติของพระนักการศึกษาแห่งลุ่มน้ำลพบุรีพอสังเขป พระราชพุทธิวราภรณ์ ฉายา อาภาธโร หรือ เจ้าคุณประเทือง อายุ 48 พรรษา 27 วิทยฐานะ ป.ธ.4 น.ธ.เอก วัดกวิศรารามราชวรวิหาร ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี ปี 2531 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี ปี 2550 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปทุมธานี ปี 2554 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา และผู้นำการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จ.ปทุมธานี

เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการศึกษา  (ระดับสูง) ณ สถาบันพัฒนาผู้บริหาร จ.นครปฐม เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (สสสส.) รุ่น 3 สถาบันพระปกเกล้า ที่สำคัญเป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนสำนักเรียนวัดกวิศราราม เพื่อนำดอกผลมาใช้จ่ายในด้านค่านิตยภัตครูสอนจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งกองทุนภัตตาหารเพล เพื่อจัดภัตตาหารเพลถวายนักเรียน จัดถวายนิตยภัตแก่ครูสอนทั้งแผนกธรรม-บาลี ทุกเดือน  ฯลฯ

ปี 2529 เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนวินิตศึกษา เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาพระพุทธศาสนาในวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี เป็นวิทยากรของพุทธสมาคมจังหวัดลพบุรี ออกบรรยายธรรมตามหน่วยทหารทุกหน่วยในจังหวัดลพบุรี เรือนจำกลางจังหวัดลพบุรี สถานศึกษา โรงเรียนต่างๆ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดกวิศรารามราชวรวิหาร เลขานุการหัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ 2 และเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานพิธีมอบพระบัญชา สมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้ง พระราชพุทธิวราภรณ์ เป็นเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี

 

Credit : http://www.komchadluek.net/section/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1.html

Advertisements

Tags: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: