‘ชวนน้องท่องพุทธวจน’ ฉีดวัคซีนธรรมะ สร้างเกราะป้องกันอบาย

แต่ใช่ว่าจะหมดหนทางแก้ไขและป้องกัน วันนี้มูลนิธิพุทธโฆษณ์ ได้ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัด “โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน”ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นโครงการที่จะสนับสนุนความสามารถของเยาวชน ด้านการสาธยายพุทธวจน และจะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้เยาวชน ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ รวมถึงประชาชนได้หันมาสนใจการนำ “พุทธวจน” คำสอนจากพระโอษฐ์ของพระตถาคต มาเป็นเสาเขื่อนเสาหลักของจิตใจ เป็นหลักยึดเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิต และเสริมสร้างศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

นางปราณี สืบวงศ์ลี ประธานคณะทำงานชวนน้องท่องพุทธวจน กล่าวว่า โครงการนี้เปรียบเหมือนการฉีดวัคซีนธรรมะให้เด็กอยู่ในศีลในธรรม ไม่ใช่รู้แค่ศีล 5 ที่ต้องรักษา แต่ให้รู้ว่าถ้าไม่รักษาศีล 5 แล้วจะเป็นอย่างไรต่อไป ซึ่งแน่นอนหลายคนอาจจะสงสัยว่า การให้เด็กท่องคำยาก ๆ อย่างนั้นเด็ก ๆ เขาจะเข้าใจหรือ ก็อยากบอกว่า พระสูตรที่เลือกมาให้เด็กท่องนั้น เป็นพระสูตรที่เด็ก ๆ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยเป็นพระสูตรภาษาไทยที่เด็กสามารถเข้าใจความหมายได้ด้วยตัวเองเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัว แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้เด็กอาจจะยังไม่เข้าใจในตอนแรกแต่อยากให้มองว่า เราต้องการฉีดวัคซีนต้องการเพียงแค่ให้เด็กได้จำคำของพระพุทธเจ้า ถ้าเขาจำได้ เมื่อถึงเวลาจำเป็นที่จะใช้ธรรมะที่เคยท่องจะผุดขึ้นมาเอง จะทำให้เกิดความใคร่ครวญโดยอัตโนมัติ เช่นเดียวกับที่เราท่องสูตรคูณมาตั้งแต่เด็กเวลาที่เราจะใช้ก็ผุดขึ้นมาเอง

นางปราณี กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังมีผลพลอยได้จากการที่เด็กได้เข้าร่วมโครงการอีกมากมาย เช่น ช่วยเรื่องการอ่านออกเสียงภาษาไทยของเด็กได้เป็นอย่างดี เป็นโอกาสดีที่คนในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกันทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว และเชื่อว่าจะทำให้พ่อแม่ได้รักษาศีล 5 เข้มขึ้นได้ด้วย เพราะเหมือนเป็นการเริ่มต้นจากเด็ก 7 หมื่นกว่าคนที่จะเข้าร่วมโครงการ แต่ส่งผลถึงคนอย่างน้อย 2 แสนคน นั่นคือ พ่อแม่ คนในครอบครัว และครู ที่จะได้ยินได้ฟังคำของพระพุทธเจ้า ได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของศีล 5 เกี่ยวกับเรื่องการทดแทนบุญคุณบิดามารดา การผิดศีลและผลของการผิดศีล ซึ่งจะทำให้คนกลัวการทำบาปโดยปริยาย ถือเป็นอานิสงส์ทางอ้อมจากโครงการนี้ เพราะฉะนั้นแม้เด็ก 7 หมื่นกว่าคนจะไปต่อในรอบการประกวดระดับจังหวัด กระทั่งถึงชิงชนะเลิศ จนเหลือทีมที่ได้รับรางวัลจำนวน 3 ทีมเท่านั้น แต่ทุกคนจะมีพระสูตรอย่างน้อย 5 พระสูตรที่สามารถท่องได้ขึ้นใจ ที่จะสามารถนำมาใช้เป็นเกราะป้องกันอบายได้อย่างแน่นอน

การแข่งขันจะเริ่มจากระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยให้โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าประกวดเป็นทีม ทีมละ 10 คน (เขตพื้นที่ละไม่เกิน 40 ทีม) แล้วคัดให้เหลือทีมที่ชนะในแต่ละเขตจำนวน 366 ทีม เพื่อมาแข่งระดับภาค จากนั้นคัดเลือกไปแข่งระดับประเทศจำนวน 56 ทีม ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เดินทางไปท่องแดนพุทธภูมิ ตามรอยพระพุทธเจ้า ณ ประเทศอินเดีย พร้อมถ้วยเกียรติคุณนายกรัฐมนตรีและใบประกาศเกียรติคุณ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติคุณจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติคุณจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ทีมที่ได้รับคัดเลือกระดับเขต 366 ทีม จะได้รับทุนการศึกษาทีมละ 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และ ทีมที่ได้รับคัดเลือกระดับภาค 56 ทีม ได้รับทุนการศึกษาทีมละ 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณด้วย

สำหรับ พระสูตรที่ใช้ในการประกวด ในแต่ละระดับประกอบด้วย ระดับจังหวัด 5 พระสูตร คือ 1. การตอบแทนคุณมารดา บิดา อย่างสูงสุด  2. ศีล 5  3. ผลของการมีศีล 4. ผลของการไม่มีศีล และ 5. กายนี้เป็น “กรรมเก่า”  ระดับภาค 5 พระสูตร ประกอบด้วย 1. ความอยากคือต้นเหตุแห่งการทะเลาะวิวาท  2. ลมหายใจก็คือ “กาย”  3. เจริญสมาธิได้อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง 4. การบูชาตถาคตอย่างสูงสุด และ 5. พินัยกรรมของ “พระสังฆบิดา” และ พระสูตรสำหรับประกวดรอบชิงชนะเลิศ 7 พระสูตร ประกอบด้วย 1. หากไม่สนใจคำตถาคต จะทำให้เกิดความอันตรธานของคำตถาคต เปรียบด้วยกลองสึก 2. พระองค์ทรงสามารถกำหนดสมาธิ เมื่อจะพูดทุกถ้อยคำจึงไม่ผิดพลาด 3. คำพูดที่ตรัสมาทั้งหมดนับแต่วันตรัสรู้นั้น สอดรับไม่ขัดแย้งกัน  4. แต่ละคำพูดเป็นอกาลิโก คือ ถูกต้องตรงจริง ไม่จำกัดกาลเวลา 5. ทรงให้ใช้ธรรมวินัยที่ตรัสแล้วเป็นศาสดาแทนต่อไป 6. ทรงห้ามบัญญัติเพิ่มหรือตัดทอน สิ่งที่บัญญัติไว้ และ 7. เหตุผลที่ต้องรับฟังเฉพาะคำตรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงกำชับให้ศึกษาปฏิบัติเฉพาะจากคำของพระองค์เท่านั้น อย่าฟังคนอื่น

ทั้งนี้โรงเรียนที่สนใจส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดท่องพุทธวจน สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร กติกาการประกวด และพระสูตรปฐมธรรม (17 พระสูตร) ได้ที่ http://www.nongtongbuddhawajana.com โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิ.ย.2556 สอบถามรายละเอียด โทร. 09-0918-9301-3.

อรนุช วานิชทวีวัฒน์

 

Credit : http://www.dailynews.co.th/education/199745

Advertisements

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: