ไฟเขียวเพดานค่าเทอมห้องเรียนพิเศษอาชีวะ

Pic_340170

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว.ศึกษาธิการ ได้ลงนาม ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาภาคภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) แล้ว โดยอนุญาตให้สามารถขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้ แต่ต้องเป็นไปโดยความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน ดังนี้ ห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) ระดับ ปวช. เก็บได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อคนต่อภาคเรียน ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ระดับ ปวช. เก็บได้ไม่เกิน 17,500 บาท

เลขาธิการ กอศ.กล่าวอีกว่า ส่วนห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ วิชาการ และอื่นๆ อาทิ ห้องเรียนทฤษฎี ห้องเรียนปฏิบัติทางวิชาชีพ ให้เก็บเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น และเหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น ยกเว้นห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษเก็บได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของห้องเรียน MEP และสถานศึกษาต้องพิจารณาให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาสให้ได้เรียน โดยไม่ลิดรอนสิทธิ์ที่จะได้รับในการเรียนกับครูชาวต่างประเทศ โดยสามารถเก็บเงินบำรุงการศึกษาดังกล่าวได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป ส่วนสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช. ปกติ จะไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากผู้ปกครองได้ เนื่องจากรัฐได้จ่ายเงินอุดหนุนให้แล้ว.

Credit : http://www.thairath.co.th/content/edu/340170

Advertisements

Tags: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: