จิตวิญญาณครูดนตรีไทย – เปิดทำเนียบ ครูดีครูเด่น

หนึ่งใน 9 ครูที่ได้รับรางวัลคุรุสภาปีนี้ คือ ครูดนัย ยิ้มอินทร์ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

ปัจจุบันครูดนัย อายุ 46 ปี มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่จังหวัดสุโขทัย โดยผลงานที่โดดเด่นคือการเป็นครูผู้มีดนตรีไทยในจิตวิญญาณ มุ่งมั่นถ่ายทอดวิชาความรู้ดนตรีไทยให้แก่ลูกศิษย์ ด้วยความหวั่นใจว่าดนตรีไทยจะสูญหายไปกับแสงสีในโลกโลกาภิวัตน์ ซึ่งอาจารย์ดนัย เล่าว่า การสอนดนตรีไทยต้องเริ่มด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการปรับปรุงวิธีการสอนอยู่ตลอดเวลาและผลิตสื่อการสอนใหม่ ๆ ทันสมัย ประหยัด และเลือกใช้วิธีการใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที

ครูดนัย ย้ำว่า ดนตรีไทย เป็นวิชาการตัดสินใจ ดังนั้นการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ต้องคำนึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน หมายถึงครูต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นหลัก โดยจัดกิจกรรมทุกอย่างให้มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการของผู้เรียน ครูต้องสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ หมายถึง การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยการนำเอาปัญหา หรือความจำเป็นในการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการเรียนและการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ในโรงเรียนมากำหนดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาของผู้เรียนที่ถาวร ซึ่งเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของครูอีกแบบหนึ่งที่จะนำเอาวิกฤติต่าง ๆ มาเป็นโอกาสในการพัฒนา ครูจึงต้องมองมุมต่าง ๆ ของปัญหา แล้วผันมุมของปัญหาไปในทางการพัฒนา กำหนดเป็นกิจกรรมเพื่อการพัฒนาผู้เรียน

“ครูต้องเป็นผู้มองมุมบวกในสถานการณ์ต่าง ๆ กล้าที่จะเผชิญปัญหาต่าง ๆ มีสติในการแก้ปัญหามิได้ตอบสนองปัญหาต่าง ๆ ด้วยอารมณ์ หรือแง่มุมแบบตรงตัว ครูสามารถมองหักมุมในทุก ๆ โอกาส มองเห็นแนวทางที่นำสู่ผลก้าวหน้าของผู้เรียน” ครูดนัย กล่าว

ในการจัดการเรียนการสอน ครูดนัย ยังมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยประดิษฐ์ คิดค้น ผลิตเลือกใช้ ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ และพัฒนาเทคนิค วิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียน บรรลุจุดประสงค์ของการเรียนรู้ โดยจัดให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิดค้น ผลิต และใช้สื่อการเรียนการสอน และที่สำคัญจะจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่ได้มาจากวัสดุในท้องถิ่น  หลังจากนั้นจะมีการประเมินผลการใช้สื่อ เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  แล้วจึงนำสื่อที่ใช้ได้ผลแล้วไปเผยแพร่ต่อไป

’จรรยาบรรณของครูต้องรัก ศรัทธาซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบต่อวิชาชีพ รักเอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กำลังใจแก่ศิษย์ ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและนิสัยที่ดีงามแก่ศิษย์ โดยมีหลักการสอนให้ความเป็นกันเองแก่ศิษย์ รักเมตตาศิษย์ ให้การดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาผลักดัน มุ่งพัฒนานักเรียนให้เต็มศักยภาพ จริงจังต่อการแก้ไขความประพฤติของศิษย์ มุ่งมั่นส่งเสริมพัฒนานักเรียนอยู่เสมอ รวมทั้งครูเองก็ต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เช่น การเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนา เป็นต้น“ ครูดนัย กล่าวฝาก.

กิริยา กากแก้ว

 

Credit : http://www.dailynews.co.th/education/194934

Advertisements

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: