สอนเด็กปฐมวัยให้คิดเป็น – เปิดทำเนียบ ครูดีครูเด่น

Untitled1

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินโครงการบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีปฐมวัย  ในรูปแบบของกิจกรรมบูรณาการสหวิชาให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการสืบเสาะหาความรู้ การคิด และลงมือแก้ปัญหาด้วยประสบการณ์ตรงอย่างเหมาะสมกับวัย และเป็นไปตามหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย เหมือนอย่าง ครูพัชรา อังกูรขจร ครูชำนาญการ รร.บ้านแม่ละเมา ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นวิทยากรแกนนำของ สสวท.ในการขยายผลอบรมครูในท้องถิ่น ได้นำแนวทางจาก สสวท.ไปจัดกิจกรรม “เด็กอนุบาลเรียนรู้วิทย์แบบบูรณาการจากการล่องแก่ง”  ได้อย่างน่าสนใจ

ครูพัชรา เล่าว่า ได้รับการอบรมจาก สสวท. ไปขยายผลสู่พี่เลี้ยง และครูฝึกปฏิบัติการสอน รวมทั้งจัดอบรมให้ผู้ปกครองเรื่องการจัดประสบการณ์บูรณาการวิทยาศาสตร์ปฐมวัย  หลังจากนั้นได้วางแผนการดำเนินงานร่วมกันในการกำหนดหน่วยการเรียนรู้และกำหนดตารางการปฏิบัติงานของพ่อครู  แม่ครู

เมื่อวางแผนแล้วก็ไปสู่ขั้นตอนของการลงมือปฏิบัติ ซึ่งทั้งครูพัชรา ครูพี่เลี้ยง ครูปฏิบัติการฝึกการสอน  พ่อครู แม่ครู ได้ช่วยกันจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ ผ่านกระบวนการสืบเสาะ 4 ขั้นตอน และมีการนำผลการประเมินมาแก้ไขพัฒนา ทำให้ทุกฝ่ายรับรู้ เข้าใจ ร่วมกันวางแผนพัฒนาสำหรับปีต่อไป
การล่องแก่งแม่ละเมาเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในท้องถิ่นและเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่อยู่ใกล้กับโรงเรียน ครูจึงนำนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ไปศึกษาการล่องแก่ง ณ หมอกฟ้าใสรีสอร์ท ที่ให้การสนับสนุนสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ โดยมีการจัดกิจกรรมในลักษณะของฐานการเรียนรู้เพื่อให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วิธีการล่องแก่งให้ปลอดภัย และรู้จักอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันอันตรายในการล่องแก่ง

จุดเด่นของกิจกรรมนี้ คือ มีผู้ปกครองจากหลายสาขาอาชีพ และเจ้าหน้าที่รีสอร์ทมาร่วมเป็น “พ่อครู แม่ครู” ร่วมทำกิจกรรมกับเด็ก ๆ นอกจากความสนุกสนานที่ได้แล้ว เด็กยังได้พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เช่น การตั้งคำถาม การคาดคะเน การสังเกต และลงความคิดเห็น ทำให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการสืบเสาะหาความรู้อย่างง่าย ๆ โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม และที่สำคัญคือได้ตระหนักถึงคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เกิดจิตสำนึกอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเอาไว้ให้ยั่งยืน

“การพัฒนาเด็กที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์และการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ควรให้เด็กได้ลงมือทำผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า โดยบูรณาการผ่านการเล่นอย่างต่อเนื่อง เด็กจะสนใจเรียนรู้อย่างมีความสุขเมื่อได้สัมผัสกับสิ่งใหม่ ๆ แต่ทั้งนี้การพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ได้ผลดีควรได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง เพราะเด็กปฐมวัยเรียนรู้ตลอดเวลาทั้งในบ้านและที่โรงเรียน ผู้ปกครองจึงต้องมีบทบาทสำคัญในการช่วยเป็นพ่อครู แม่ครูที่บ้านด้วย” คุณครูพัชรา กล่าว

ผลสำเร็จจากความตั้งใจ ทุ่มเท ส่งผลให้ครูพัชรา ได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย เช่น “หนึ่งครูแสนดี” ประจำปี 2554 ของคุรุสภา “ครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่น” ปี 2555 ของคุรุสภา  “ครูดีในดวงใจ ระดับ สพฐ.” ครั้งที่ 10 ปี 2556 และล่าสุดได้เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ  เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา.

สินีนาฎ ทาบึงกาฬ

Credit : http://www.dailynews.co.th/education/191782

Advertisements

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: