ม.ศรีปทุม จัดพิธีประทานปริญญาบัตร 19 มี.ค.นี้

ด้วยมหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554

191196

 

ด้วยมหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ได้รับประทานพระอนุญาต จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นองค์ประธานในพิธีฯ ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2556 เวลา 15.00 น. ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จตุจักร กรุงเทพมหานคร

โดยในปีการศึกษา 2554 สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ขอประทานถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเภททั่วไป แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในโอกาสเดียวกันได้ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ประเภททั่วไป แด่ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) และมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายเกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ ประเภททั่วไป, นายพงษ์เทพ สกุลคู ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการออกแบบภายใน ประเภททั่วไป, นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์ ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม และการท่องเที่ยว ประเภททั่วไป และนายสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ประเภททั่วไป โดยในปีการศึกษา 2554 มีผู้เข้ารับประทานปริญญาบัตร จำนวน 430 ราย

 

Credit : http://www.dailynews.co.th/education/191196

Advertisements

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: