รับฟังข้อเสนอจากแนวร่วมนิสิตนักศึกษาคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ

ศึกษาธิการ – นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประแสง มงคลศิริ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และศาสตราจารย์ ธเนศวร์ เจริญเมือง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและรับฟังความคิดเห็นจากนายปรัชญา นงนุช ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และตัวแทนแนวร่วมนิสิตนักศึกษาคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ รวม ๑๕ คน เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม MOC ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ

DSC_0157

รมว.ศธ. กล่าวภายหลังการหารือในครั้งนี้ว่า การเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ หรือมหาวิทยาลัยนอกระบบนั้น เป็นแนวทางที่รัฐบาลต่างๆ ได้ดำเนินการมาเป็นเวลานานแล้ว ซึ่งขณะนี้มีมหาวิทยาลัยของรัฐที่ออกนอกระบบไปแล้วจำนวนมาก และยังมีมหาวิทยาลัยที่บอกว่ามีความพร้อมที่จะออกนอกระบบจำนวนหนึ่ง รวมทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.)

ในส่วนของผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ให้ข้อมูลมาตลอดว่า ก่อนที่จะออกนอกระบบนั้น ได้มีการรับฟังความคิดเห็นและประชาพิจารณ์จากประชาคมในมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด และกระบวนการดำเนินการจัดทำร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งก็เป็นไปโดยเปิดเผยมายาวนาน เมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจ พ.ร.บ.เหล่านี้ว่าผ่านการรับฟังมาพอสมควรแล้ว รัฐบาลก็ต้องนำเสนอร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป ซึ่งขณะนี้วาระการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ของมหาวิทยาลัยที่จะออกนอกระบบ ได้บรรจุไว้ในวาระการประชุมสภาฯ แล้ว โดยร่าง พ.ร.บ.ของ มธ.อยู่ในลำดับที่ ๑๗, มก.อยู่ในลำดับที่ ๔, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตลำดับที่ ๓ ดังนั้นการที่จะเลื่อนวาระการประชุมออกไป ก็จำเป็นต้องให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้พิจารณา ตนไม่สามารถเลื่อนได้เอง

อย่างไรก็ตามการที่น้องๆ ตัวแทนนิสิตนักศึกษาจาก ๕ มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ รามคำแหง สวนสุนันทา รวมทั้งมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบไปแล้ว เช่น มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มาแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ว่า การรับฟังความคิดเห็นจากประชาคมในมหาวิทยาลัยยังไม่ครอบคลุม หลายคนทราบกระชั้นชิดมาก จึงขอให้ถอนร่าง พ.ร.บ.ทั้ง ๒ ดังกล่าวออกมาทำประชาพิจารณ์ให้กว้างขวางอย่างเต็มที่ก่อน ซึ่ง ศธ.ก็จำเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้บริหารมหาวิทยาลัยทั้ง ๒ แห่ง รวมทั้งประสานกับประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ด้วย ในส่วนของ มธ.ซึ่งมีวาระพิจารณาในลำดับที่ ๑๗ ก็ยังพอมีเวลา และทราบว่าจะมีการนัดหารือกับนักศึกษาและคณาจารย์ มธ.ในวันที่ ๑๓ มีนาคมนี้ด้วย

ต่อคำถามว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าในการให้มหาวิทยาลัยออกนอกระบบหรือไม่นั้น รมว.ศธ.กล่าวว่า แนวคิดการออกนอกระบบมีมาอย่างยาวนานหลายรัฐบาลแล้ว ส่วนจะกระทบกับการเพิ่มค่าเล่าเรียนหรือไม่นั้น เป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งที่จะพิจารณากำกับดูแลกันเอง เพราะต้องให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีอิสระทางวิชาการ และความเป็นอิสระของแต่ละมหาวิทยาลัย แต่ละคณะก็แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยบางแห่งเปิดสอนหลักสูตรหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษ แต่อีกมหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรภาษาฝรั่งเศส กรณีเช่นนี้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจึงต้องกำหนดค่าหน่วยกิตต่างๆ เอง เพราะมีรายละเอียดต่างๆ เยอะมาก แต่หากมหาวิทยาลัยไปกำหนดค่าเล่าเรียนแพงโดยไม่มีเหตุผล เราก็ต้องสร้างกลไกอะไรขึ้นมาดูแลอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบไปแล้วหลายแห่งมีค่าใช้จ่ายในการเรียนหลายหลักสูตรถูกกว่ามหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่มีการแข่งขันกันอยู่

นายปรัชญา นงนุช ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และตัวแทนแนวร่วมนิสิตนักศึกษาคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ กล่าวถึงข้อเสนอและจุดยืนต่อสถานการณ์การนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบใน ๕ ประเด็น คือ

๑) ให้ รมว.ศธ.เสนอเรื่องในการถอนร่าง พ.ร.บ.๒ แห่ง ออกจากวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรออกไปก่อน
๒) ให้รัฐบาลทำหนังสือถึงผู้บริหารมหาวิทยาลัย ๒ แห่งเปิดเผยข้อมูลการออกนอกระบบต่อประชาคมอย่างทั่วถึง
๓) ขอแสดงจุดยืนการคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยอื่นๆ ออกนอกระบบ เพราะจะเป็นการเปิดโอกาสให้คณะบุคคลบางกลุ่มเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์ในมหาวิทยาลัย
๔) ให้ ศธ.สรุปบทเรียน ข้อดีข้อเสีย และผลกระทบต่อนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัยภายหลังจากการที่ได้มีการนำมหาวิทยาลัยบางแห่งออกนอกระบบในยุค คมช.ปี ๒๕๕๑ การนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อปี ๒๕๔๑ และการก่อตั้งมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐตั้งแต่แรกเริ่ม เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
๕) ขอสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งมีเสรีภาพ ทางวิชาการ ภายใต้การอุดหนุนงบประมาณจากรัฐบาล โดยขอให้กำหนดว่าการศึกษาเป็นสวัสดิการที่รัฐจัดให้ประชาชนเข้าถึงอย่างเท่าเทียม ฟรีตั้งแต่อนุบาลถึงปริญญาตรี ไว้ในรัฐธรรมนูญ

 

Credit : http://www.moe-news.net/index.php?option=com_content&task=view&id=3017

 

 

Advertisements

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: