รมว.ศธ.ให้โอวาทนักเรียนโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ

DSC_7447ศึกษาธิการ – นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้โอวาทแก่คณะนักเรียนโครงการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติระดับประเทศ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ห้องประชุมราชวัลลภ

รมว.ศธ.กล่าวชื่นชมนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการว่า เป็นเด็กที่มีจิตอาสาและมีความสำนึกในการที่จะทำความดี ซึ่งผู้ที่ทำกิจกรรมเช่นนี้ จะได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อการทำงานและศึกษาต่อในระดับต่างๆ ในอนาคต และจะมีความได้เปรียบกว่าคนที่เรียนหนังสือเพียงอย่างเดียว เพราะประสบการณ์ที่จะได้รับเกิดจาการปฏิบัติงานจริง ได้เห็นปัญหา ได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ใช้ได้จริง ซึ่งจะมีส่วนช่วยได้มากกับการทำงานในอนาคต

รมว.ศธ.กล่าวถึงแนวทางการพิจารณาเข้าศึกษาต่อของไทยว่า ควรให้ความสำคัญกับเรื่องของจิตอาสา และการทำความดีต่อสาธารณะ ซึ่งเป็นกิจกรรมนอกห้องเรียนด้วย ซึ่งสถาบันการศึกษาในหลายประเทศได้นำกิจกรรมเหล่านี้มาเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาเข้าศึกษาต่อ โดยจะดูผลการเรียนควบคู่กับการทำกิจกรรมเพื่อสังคม รวมทั้งมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกบางครั้งแม้คะแนนสอบไม่สูง แต่เมื่อมีประวัติด้านการช่วยเหลือสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ในด้านต่างๆ ก็อาจจะมีสิทธิ์เข้าเรียนมากกว่าคนที่มีคะแนนสอบสูงก็ได้

สำหรับโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติระดับประเทศ ที่ใช้เวลาในการดำเนินกิจกรรม ๓-๕ ปี ก็เป็นเครื่องยืนยันได้ดีว่ามีการดำเนินกิจกรรมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งในอนาคตประเทศไทยจะต้องพัฒนาเพื่อให้มีคะแนนเหล่านี้ในการพิจารณาเข้าศึกษาต่อ เพราะสุดท้ายแล้วผู้ที่สามารถเรียนได้จริง ทำงานได้จริง และมีประสบการณ์เหล่านี้ จะสามารถพัฒนาต่อยอดได้ดีกว่า

DSC_7427

รมว.ศธ.กล่าวอีกว่า โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเป็นโครงการที่ดี ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ร่วมกันทำความดี แต่ถึงแม้จะไม่มีโอกาสสำคัญใดๆ ทุกคนก็สามารถทำความดีได้ทุกวัน เพราะการทำความดีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ประเทศและมนุษยชาติ ซึ่งทุกคนควรยึดมั่นในการทำความดี และจากประสบการณ์ของตน ขอยืนยันว่าเมื่อทำความดีแล้ว ความดีจะสะท้อนกลับมาที่ตัวเรา ส่วนคำที่บอกว่า ทำความดีแล้วไม่ได้ดี หรือทำความชั่วแล้วได้ดีนั้นไม่เป็นความจริง เพราะในที่สุดแล้วคนที่ทำดีจะได้ดีกว่าอย่างแน่นอน

DSC_7395

โครงการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติระดับประเทศ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ (Integral Learning Activity) ที่พัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวม (Holistic Development) ที่มีคุณธรรมหรือความดีงามเป็นพื้นฐานหรือแก่นหลัก (Moral Based) โดยใช้เทคนิควิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Approach) ที่เกิดขึ้นมาจากความสนใจความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้เรียนเอง (Learner Centered) เพื่อแก้ไขปัญหาด้านความเสื่อมทรามทางศีลธรรมและส่งเสริมการทำดีมีคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ (Pragmatic & Systematic) ในสถานศึกษาและชุมชนของตนเองหรือชุมชนอื่นที่เกี่ยวข้องโดยมีขั้นตอนในการทำงาน ได้แก่ การรับสมัครโครงงานคุณธรรมจากทั่วประเทศที่มีระยะเวลาดำเนินงานต่อเนื่อง ๓ ปีกว่า ๑,๐๐๐ โครงงาน เพื่อเข้ารับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๙ โล่ จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการประเมินโครงงานเป็นเวลา ๓ ปี เพื่อคัดเลือกโครงงานเข้ารับโล่พระราชทาน “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Credit : http://www.moe.go.th/websm/2013/feb/061.html

Advertisements

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: