เสมา ๒ เสนอครม. เพิ่มศักยภาพ ๒๒ ศูนย์อาเซียนศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

01

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์                 นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับข้อมูลในการเสนอของบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนอาเซียนภายในโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เพื่อใช้เป็นศูนย์เทคโนโลยีเผยแพร่ความรู้อาเซียน หลังจากที่ได้เสนอของบประมาณจำนวน ๒๑ ล้านบาท ให้แก่โรงเรียนเครือข่ายทั้ง ๒๑ โรงเรียนศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนทุกด้าน ทั้ง ด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการเมืองการปกครอง และด้านการใช้ภาษา เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับอาเซียนแก่นักเรียน โดยโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกเป็นโรงเรียนที่มีศูนย์อาเซียนศึกษา ในสถานศึกษา ประเภทโรงเรียนที่เป็น Sister School โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกจากโรงเรียนที่มีความพร้อมของสถานศึกษาในด้านการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน ด้านศักยภาพในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และด้านบุคลากรสำหรับศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เริ่มจัดตั้งมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ ปัจจุบันมีโรงเรียนในเครือข่ายจำนวน ๒๑ โรงเรียน

นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทยทุกคนโดยมุ่งเติมเต็มโอกาสให้เด็กทั่วประเทศโดยเฉพาะเด็กในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษา ตัวอย่างเช่น โครงการแท็ปเล็ต (Tablet)โดยมุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนสามารถนำแท็ปเล็ต (Tablet) กลับไปใช้ที่บ้าน ซึ่งไม่เพียงจะทำให้ตัวเด็ก ได้รับโอกาสทางการศึกษาแล้ว ยังขยายไปสู่ผู้ปกครองอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีโครงการ ๑ อำเภอ ๒ ทุน และโครงการแก้ไขปัญหาการรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน ซึ่งมีประมาณ ๑๔,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ และมีบุคลากรครูที่เพียงพอต่อการสอนนักเรียน

 

03

 

Credit : http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=31369&Key=news_sakda

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: